Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

MET-NEX 500 SC 20 L

2 082,24 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnej: metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)

OPIS DZIAŁANIA MET-NEX 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. MET-NEX 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem działania środka jest brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. 2 Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. DZIAŁANIE NA CHWASTY a) zastosowanie pojedynczo środka Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity, Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż b) zastosowanie w mieszaninie Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna. Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek. Chwasty oporne: fiołek polny, samosiewy zbóż. STOSOWANIE ŚRODKA Rzepak ozimy Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Łączne stosowanie Met-Nex 500 SC z Comandor 480 EC, Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha Met-Nex 500 SC + 0,2 l/ha Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC. Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. Maksymalna liczba zastosowań w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek ulega rozkładowi podczas okresu wegetacji, przez co nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki): – nie stosować środków zawierających metazachlor na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym był zastosowany środek MET-NEX 500 SC, – w przypadku likwidowania plantacji jesienią, można ponownie wysiać rzepak albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość min 20 cm – począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime, 3 – w przypadku likwidacji plantacji wiosną po wykonaniu orki wiosennej (minimum 15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, zboża jare, kukurydzę lub rośliny kapustne. Podczas stosowania środka Met-Nex 500 SC w mieszaninie ze środkiem Comandor 480 EC lub Comodo 480 EC lub Chlomazon 480 EC należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środka wchodzącego w skład mieszaniny. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Środek ochrony roślin MET-NEX 500 SC należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg substancji czynnej na hektar. 2. Strategia zarządzania odpornością W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, środek METNEX 500 SC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów, – dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp., – stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania, – stosuj mieszanki herbicydu z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania, – stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów, – stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, – informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin. 3. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku. 4. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. 5. Środka nie stosować: – w okresie wschodów rzepaku, – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. 6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Przy dłuższej aplikacji lub po przerwie, ponownie wymieszać ciecz użytkową, którą należy zużyć w dniu przygotowania. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 4 POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub, – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub, – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ostrożności. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w czasie wykonywania zabiegu. Pracownicy wkraczający na obszar poddany zabiegowi powinni stosować rękawice ochronne i odzież roboczą. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin (1 dzień) Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN 5 WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0°C - 30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się na skórę: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również