Producent: BASF
Kod produktu:

PRIAXOR EC 1 L

143,00 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 17,50zł

za pobraniem - 21,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnych: piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 150 g/l (14,63%) fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) - 75 g/l (7,32%). 

OPIS DZIAŁANIA Priaxor jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropoliste. Jęczmień jary, jęczmień ozimy mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69.) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropoliste. Pszenżyto ozime mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropoliste. Etykieta środka ochrony roślin Priaxor, załącznik do decyzji MRiRW Żyto ozime rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,5 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni. Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropoliste. Uwagi: 1. Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób. 2. Niższą z zalecanych dawek stosować przy mniejszej presji infekcyjnej chorób. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 2. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (fungicydy QoI - grupa FRAC 7 ) oraz substancję czynną z grupy karboksyamidów (fungicydy SDHI - grupa FRAC 11). W ramach strategii antyodpornościowej środki grzybobójcze zawierające substancje czynne z tych grup w ochronie zbóż należy stosować maksymalnie w dwóch zabiegach w sezonie na danej plantacji. 3. W przypadku odnotowanej odporności populacji sprawcy septorii paskowanej pszenicy na substancje czynne z grupy strobiluryn, zaleca się stosowanie środka Priaxor w mieszaninach ze środkami posiadającymi w swoim składzie substancje czynne o innym mechanizmie działania niż strobiluryny i karboksyamidy. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcja dołączona do środka myjącego. Etykieta środka ochrony roślin Priaxor, załącznik do decyzji MRiRW Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin podczas przygotowywania cieczy użytkowej oraz podczas wykonywania zabiegu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 27 dni WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0C - 30C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Etykieta środka ochrony roślin Priaxor, załącznik do decyzji MRiRW Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również