Producent: BASF
Kod produktu:

TANGO STAR 334 SE 5 L

523,00 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 17,50zł

za pobraniem - 21,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

T A N G O S T A R Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: fenpropimorf (związek z grupy morfolin) – 250 g/l (24,56%) epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 84 g/l (8,25%) Zezwolenie MRiRW nr R - 225/2014 z dnia 29.10 .2014 r. zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 478/2017d z dnia 27.09.2017 r. NIEBEZPIECZEŃSTWO H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka . H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że może działać szkodliwie na płodność. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P261 - Unikać wdychania par. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P391 - Zebrać wyciek. Etykieta środka ochrony roślin Tango Star, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 OPIS DZIAŁANIA Tango Star to środek grzybobójczy, koncentrat w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Pszenżyto ozime rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Żyto rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Jęczmień ozimy mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, fuzarioza kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Tango Star, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Środek stosować w okresie wegetacji od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Pszenica jara mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Jęczmień jary mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować w okresie wegetacji od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 21 dni Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste Burak cukrowy chwościk buraka, mączniak buraka, brunatna plamistość liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby, do fazy, w której korzenie osiągają wielkość wymaganą do zbioru. (BBCH 39-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 100 – 400 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Środek jest skuteczny również w temperaturze poniżej 12ºC. Etykieta środka ochrony roślin Tango Star, załącznik do zezwolenia MRiRW 4 2. Środek wykazuje średni poziom zwalczania czerni kłosów. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczne wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej szerokości: - 5 m od zbiorników i cieków wodnych w uprawie buraka cukrowego, -10 m od zbiorników i cieków wodnych w uprawie zbóż. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Etykieta środka ochrony roślin Tango Star, załącznik do zezwolenia MRiRW 5 pszenica jara i ozima - 35 dni jęczmień jary i ozimy – 35 dni pszenżyto ozime – 35 dni żyto – 35 dni burak cukrowy – 35 dni Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): ziarno zbóż – 35 dni materiał zielony zbóż – 21 dni liście buraka – 21 dni Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również