Producent: Syngenta
Kod produktu:

ARCADE 880 EC 1 L

63,51 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnych: prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (76,8%), metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 80 g/l (7,68%). 

OPIS DZIAŁANIA Arcade 880 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, do stosowania bezpośrednio po sadzeniu lub wcześnie powschodowo, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w ziemniaku. Arcade 880 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW DZIAŁANIE NA CHWASTY Arcade 880 EC jest selektywnym herbicydem, do stosowania przed wschodami ziemniaka oraz bardzo wcześnie po wschodach, kiedy rośliny ziemniaka mają najwyżej 5 cm wysokości. Dla uzyskania najlepszej efektywności zwalczania chwastów niezbędna jest odpowiednia wilgotność gleby. Środek zawiera dwie substancje czynne, które pobierane są jednocześnie przez liście, jak i korzenie chwastów, hamując ich wzrost i rozwój, zarówno w okresie wschodów, jak i po wschodach. Metrybuzyna, działając systemicznie, pobierana jest głównie poprzez korzenie, ale również przez liście chwastów, niszcząc je skutecznie od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści. Pobranie przez chwasty prosulfokarbu zastosowanego przedwschodowo objawia się zwykle zamieraniem siewek chwastów przed ich wzejściem lub krótko po wschodach. Miejscem działania herbicydu są komórki stożka wzrostu, który podczas wschodów przedostaje się przez warstwę gleby zawierającą herbicyd. W zastosowaniu powschodowym substancja wnika do roślin poprzez liścienie lub liście i przemieszcza się do punktu wzrostu. W obu zastosowaniach uszkadzany jest merystem, prowadząc tym samym do szybkiego zamierania chwastów. Chwasty wrażliwe: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, komosa biała, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, maruna bezwonna, wiechlina roczna, rdest powojowy, rdest plamisty, psianka czarna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny. Chwast średniowrażliwe: wyczyniec polny, chwastnica jednostronna w przypadku zastosowania obu dawek. Chwasty odporne: perz właściwy. STOSOWANIE ŚRODKA Ziemniak Środek stosować wiosną bezpośrednio po sadzeniu, do wysokości 5 cm rośliny uprawnej. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4–5 l/ha. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1. Na glebach gliniastych, bogatych w materię organiczną oraz w przypadku silnej presji chwastów lub zaawansowanych faz rozwojowych chwastów, należy użyć maksymalnej dawki preparatu. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Uwagi: 1. Duże opady deszczu, krótko po oprysku, szczególnie w terminie przed wschodami, mogą powodować przejaśnienia roślin. 2. Środek stosowany po wschodach może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności, zwłaszcza u odmian bardzo wczesnych i wczesnych, jednak bez ujemnego wpływu na plon. 3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaka na Arcade 880 EC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u przedstawiciela Syngenta Polska. NASTĘPSTWO ROŚLIN W tym samym roku, po upływie co najmniej 16 tygodni od zabiegu wykonanego w warunkach dobrej wilgotności i przy optymalnych temperaturach, można uprawiać wszystkie zboża. Po zbiorze wczesnych odmian ziemniaka, po wykonaniu tradycyjnej orki, można uprawiać marchew i groch. Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW W przypadku konieczności zaorania plantacji, np. w wyniku wiosennych uszkodzeń, na polu tym można wysiewać kukurydzę (po wykonaniu 10 cm orki) lub życicę trwałą (po wykonaniu 20 cm orki). W następnym roku na polu traktowanym Arcade 880 EC nie uprawiać sałaty i rzodkwi. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów skazane jest dokładne pokrycie gleby i roślin chwastów cieczą użytkową. 2. Środek najwyższą skuteczność osiąga przy stosowaniu na wilgotną glebę oraz na chwasty będące we wczesnych fazach rozwojowych (kiełkowanie i wschody). 3. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do gleby i zwalczanych chwastów. 4. Celem zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym idzie – zwiększenia skuteczności zabiegu oraz w celu ograniczenia znoszenia i odparowania cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag: a) środka nie stosować: - przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s), - przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza, - na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych. b) Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej: - z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnię gleby, - z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystania opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza, - przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h, - z użyciem rozpylaczy średniokroplistych przy obniżonym ciśnieniu, celem uzyskania większej ilości kropel frakcji grubej, - wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 15°C i stopień nasłonecznienia jest niski, - przy wysokiej wilgotności powietrza. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 18 m od zbiorników i cieków wodnych, W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo: − strefy ochronnej o szerokości 10 m, − strefy ochronnej o szerokości 5 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50% lub − strefy ochronnej o szerokości 1 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90%. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.  

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również