Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

PENDIFIN 400 SC 1 L

59,40 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnej: pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 400 g/l (36,13 %). Zezwolenie MRiRW Nr R - 34/2017wu z dnia 28.07.2017 r. UWAGA H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH 208 Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P391 Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Środek PENDIFIN 400 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą (SC) stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna pendimetalina została zaklasyfikowana do grupy K1. DZIAŁANIE NA CHWASTY Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. 2 Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity Chwasty średnioodporne: samosiewy rzepaku Chwasty odporne: przetacznik polny STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Ziemniak Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha. Termin stosowania: przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie stosować środka po wschodach ziemniaków. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. Ostropest plamisty Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy. 1. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczania. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki, a wyższe na glebach ciężkich, o większej zawartości próchnicy. 2. Środka nie stosować: − na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą, − w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin 3 Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW 3. Środka nie mieszać z glebą. 4. Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego likwidowania plantacji opryskanej środkiem, po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak oraz ostropest plamisty. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochroną oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Zebrać wyciek. 4 Etykieta środka ochrony roślin Pendifin 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 20 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka, − 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ostropestu plamistego. W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: − 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub − 1 metra od terenów od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0°C - 30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środku ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również