Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

BUZZIN 70 WG 0,25 KG

47,26 
Towar chwilowo niedostępny.
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnej: metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 700 g/kg (70%) Zezwolenie MRiRW nr R - 217/2015 z dnia 18.12.2015 r. zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 114/2019d z dnia 01.02.2019 r. Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Zebrać rozsypany produkt. OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metrybuzyna zaliczana jest do grupy C1. DZIAŁANIE NA CHWASTY Substancja czynna pobierana jest głównie przez korzenie, częściowo przez liście, powoduje inhibicje procesy fotosyntezy. Środek niszczy skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych. Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna. Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowy. 2 Etykieta środka ochrony roślin BUZZIN, załącznik do zezwolenia MRiRW Chwasty średnioodporne: szarłat szorstki. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Ziemniak Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin. Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik Pomidor, bakłażan Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin (BBCH 00-09) lub w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Ziemniak, pomidor, bakłażan - nie dotyczy. 1. Strategia zarządzania odpornością W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., – używać kwalifikowanego materiału siewnego, 3 Etykieta środka ochrony roślin BUZZIN, załącznik do zezwolenia MRiRW – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 2. Środka nie stosować na plantacjach ziemniaka przeznaczonych na materiał sadzeniakowy. 3. Po zastosowaniu środka zwłaszcza w przypadku wystąpienia opadów deszczu wkrótce po zabiegu może dojść do przejściowego przejaśnienia roślin. 4. W niesprzyjających warunkach istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności po zastosowaniu środka. 5. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość odmian ziemniaka na substancję czynną środka (dla niektórych odmian ziemniaka okres od zabiegu do wschodów nie powinien być krótszy niż 10 dni) oraz ryzyko uodpornienia się niektórych gatunków chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu konsultację z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. 6. Środka nie stosować: – na glebach zbrylonych i przesuszonych, – na glebach bardzo lekkich, – na glebach piaszczystych i przepuszczalnych - w temperaturze powyżej 25ºC. 7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Przed wysiewem roślin uprawianych następczo należy wykonać orkę na głębokość minimum 15 cm. Przy doborze roślin uprawianych następczo należy uwzględnić następujące ograniczenia przez 3 miesiące od zabiegu nie można wysiewać marchwi, przez 4 miesiące od zabiegu koniczyny i lucerny, a przez 6 miesięcy od zabiegu rzepaku, grochu i buraków. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki na głębokość co najmniej 15 cm można uprawiać tylko kukurydzę. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 4 Etykieta środka ochrony roślin BUZZIN, załącznik do zezwolenia MRiRW Stosować rękawice ochronne w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną (nienasiąkliwy kombinezon), zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, gumowe obuwie (np. kalosze) i nakrycie głowy w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych. W przypadku stosowania środka w uprawie pomidora i bakłażana: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka, pomidora, bakłażana: W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0°C - 30°C Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również