Producent: ADAMA
Kod produktu:

SULCOTREK 500 SC 5 L

374,00 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 17,50zł

za pobraniem - 21,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

1.1 Identyfikator produktu Sulcotrek 500 SC Synonimy: AG-ST1-300 SC; sulcotrione 173 + terbuthylazine 327 SC Czysta substancja/mieszanina mieszanina Zawiera Sulkotrion, terbutylazyna 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane Zastosowania odradzane Herbicyd Brak danych 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres dostawcy: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Tel. +48 22 395 66 60 e-mail: biuro@adama.com W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt Adres e-mail karty.charakterystyki@adama.com 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy +48 22 395 66 60, w godzinach 9.00- 17.00 lub 998 Państwowa Straż Pożarna lub 999 Pogotowie Ratunkowe SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Toksyczność ostra (droga pokarmowa) Działanie uczulające na skórę Działanie szkodliwe na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe Kategoria zagrożenia 4 – (H302) Kategoria zagrożenia 1 – (H317) Kategoria zagrożenia 2 – (H361d) Kategoria zagrożenia 2 – (H373) Kategoria zagrożenia 1 – (H400) Kategoria zagrożenia 1– (H410) Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 2 / 12 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Hasło ostrzegawcze Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 – Działa szkodliwie po połknięciu H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzalnego narażenia H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności P102 – Chronić przed dziećmi. P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P260 – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienie skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek. P501 – Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. Informacje uzupełniające o zagrożeniach Zwroty dotyczące szczególnych zagrożeń zgodnie z prawem UE EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Dodatkowe zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania SP1 – Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. SPe 3 – W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:  15 m, lub  10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub  5 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%. 2.3 Inne zagrożenia Brak danych. Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 3 / 12 SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1. Substancje: Nie dotyczy 3.2 Mieszaniny: Identyfikator produktu: Sulcotrek 500 SC Składniki mieszaniny: Nazwa chemiczna % wagowy Nr CAS Nr WE (EC) Nr indeksowy Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) Współczynnik M Numer rejestracyjny REACH sulkotrion 13-17 99105- 77-8 606-145-00- 1 STOT RE 2 (H373) Skin Sens. 1 (H317) Repr. 2 (H361d) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) M = 1 M = 10 - terbutylazyna 27-30 5915- 41-3 227- 637-9 - Acute Tox. 4 (H302) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) M = 1 M = 10 - 1,2- benzizotiazolin-3- on <0,5 2634- 33-5 220- 120-9 613-088-00- 6 Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) - Pełne znaczenie zwrotów H i EUH (tyczących się zagrożenia i klasy zagrożenia UE): patrz sekcja 16. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Porada ogólna W razie wypadku lub złego samopoczucia, niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza (jeśli to możliwe, pokazać instrukcję stosowania lub kartę charakterystyki). Osoba udzielająca pierwszej pomocy: zwrócić uwagę na własną ochronę. Narażenie przez drogi oddechowe Wynieść/wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zaburzenia lub zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Wezwać lekarza. Kontakt ze skórą Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, a skażone powierzchnie ciała umyć niezwłocznie mydłem i dużą ilością wody. W przypadku objawów podrażnienia skóry, skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami Natychmiast przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody. Po wstępnym przepłukaniu usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. W trakcie płukania trzymać oko szeroko otwarte. Jeżeli objawy się utrzymują, wezwać lekarza okulistę. Narażenie przez przewód pokarmowy Dokładnie przepłukać jamę ustną. Jeżeli objawy się utrzymują, wezwać lekarza. Uwaga: jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna lub traci świadomość, nie podawać doustnie żadnych napojów i medykamentów. Wyposażenie ochronne osoby udzielającej pierwszej pomocy Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Objawy Brak znanych 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Wskazówka dla lekarzy Stosować leczenie objawowe i wspomagające. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla lokalnych warunków oraz otaczającego środowiska. Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 4 / 12 Niewłaściwe środki gaśnicze: Brak danych. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nieznane są konkretne zagrożenia. 5.3 Informacje dla straży pożarnej W razie pożaru należy stosować niezależny aparat oddechowy. W razie pożaru i/lub wybuchu nie należy wdychać wyziewów/oparów/dymów. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Indywidualne środki ostrożności Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz odzieżą. 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy / służb ratowniczych Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej zalecane w Sekcji 8. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Powstrzymać wyciek, jeśli wystąpi. Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do cieków wodnych, rowów odwadniających, kanalizacji ściekowej, piwnic lub obszarów zamkniętych. Nie spłukiwać produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby ani systemu kanałów sanitarnych. W przypadku uwolnienia produktu do środowiska/kanalizacji, niezwłocznie powiadomić służby ochrony i właściwe organy administracyjne. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać mechanicznie i umieścić w odpowiednio oznakowanym i zamykanym pojemniku na odpady, w celu utylizacji zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8. Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13 i 15. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.1.1. Informacje dotyczące bezpiecznej pracy/stosowania Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry oraz odzieży. Zaleca się pranie zanieczyszczonych ubrań przed ponownym użyciem. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par oraz rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu ani nie przechowywać żywności w pomieszczeniach roboczych. Podczas pracy w pomieszczeniach stosować wyłącznie z odpowiednią wentylację miejscową. 7.1.2. Ogólne zasady przestrzegania higieny w miejscu pracy Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005, nr 11, poz. 86, z późniejszymi zmianami). Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed każdą przerwą w pracy i po jej zakończeniu. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań przed ponownym użyciem. Zalecane wyposażenie miejsca pracy: myjka do oczu i prysznic bezpieczeństwa. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Pojemniki z produktem przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed dziećmi. Patrz także sekcja 10. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Aktualnie nie są znane. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 5 / 12 8.1 Parametry dotyczące kontroli Nazwa substancji nr CAS normatyw Wartość jednostka brak danych - - - - Poziom niepowodujący szkodliwego działania na zdrowie człowieka (DNEL) Brak danych Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) Brak danych 8.2 Kontrola narażenia 8.2.1 Stosowane techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację miejscową wywiewną oraz wentylację ogólną pomieszczenia. W przypadku niedostatecznej wentylacji i przy dużym stężeniu oparów używać ochrony dróg oddechowych, szczególnie na obszarach zamkniętych. 8.2.2 Indywidualny sprzęt ochronny – środki ochrony indywidualnej Ochrona oczu lub twarzy Szczelne gogle/okulary ochronne Ochrona rąk i skóry Stosować uniwersalne rękawice ochronne z tworzywa sztucznego. Ochrona dróg oddechowych Półmaska typu FFP3 Ogólne kwestie związane z higieną pracy Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Nie przechowywać żywności i pasz zwierzęcych w miejscu pracy. Ubrania prać osobno przed kolejnym użytkowaniem. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywa się konsumpcja, zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne. Patrz także sekcja 7. 8.2.3 Kontrola narażenia środowiska Zabezpieczyć przed przedostawaniem się do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i środowiska (grunt, zbiorniki wodne) SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. Własności Wartości / metoda oznaczania, uwagi dodatkowe a) Wygląd: b) Zapach: Biaława ciecz Charakterystyczny. c) Próg zapachu: Brak dostępnych danych. d) pH: 2,5 – 4,5 / CIPAC MT 75.3; roztwór wodny (1%) e) Temperatura topnienia/krzepnięcia Nie dotyczy. f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak dostępnych danych. g) Temperatura zapłonu: h) Szybkość parowania: i) Palność (ciała stałego, gazu): > 100°C Nie dotyczy. Nie dotyczy. (ciecz) j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Brak dostępnych danych. k) Prężność par: Nie dotyczy l) Gęstość par: m) Gęstość względna: Brak dostępnych danych. 1,09 – 1,19 g/ml / CIPAC MT 3.3 / 20°C n) Rozpuszczalność: Nie dotyczy Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 6 / 12 o) Współczynnik podziału noktanol/woda: p) Temperatura samozapłonu: Więcej informacji podanych jest w sekcji 12. Nie określono q) Temperatura rozkładu: Brak dostępnych danych. r) Lepkość kinematyczna: 95 mm2 /s (temp. 40°C) / CIPAC MT 192 s) Właściwości wybuchowe: t) Właściwości utleniające: Produkt nie ma właściwości wybuchowych. / EEC A.14 Produkt nie ma właściwości utleniających. / EEC A.21 9.2 Inne informacje Napięcie powierzchniowe cieczy (mN/m) 34,7 mN/m / EEC A.5 / 25oC Podane dane fizykochemiczne są wartościami typowymi dla badanego produktu. Mogą się jednak różnić w zależności od próby. W związku z tym nie należy traktować podanych wartości jako ścisłej specyfikacji produktu. SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 10.1 Reaktywność Nie są znane dane. 10.2 Stabilność chemiczna Produkt stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania. 10.4 Warunki, których należy unikać Chronić przed bezpośrednimi źródłami ciepła, otwartym ogniem i iskrami. Patrz także sekcja 7. 10.5 Materiały niezgodne Brak danych 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Rozkład nie zachodzi podczas zalecanego stosowania. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Substancja Nie dotyczy Mieszanina / produkt Istotne klasy zagrożenia a)Toksyczność ostra Wartości Gatunek Metoda, uwagi LD50 – doustnie; mg s.cz./kg m.c. 300 – 2000 szczur OECD 423 LD50 – naskórnie; mg s.cz./kg m.c. > 2000 szczur OECD 402 LC50 – inhalacyjnie; mg/l/4 godz. > 2,7 szczur OECD 403, maksymalna osiągalna zawartość b)Działanie żrące/drażniące na skórę Brak właściwości drażniących królik OECD 404 c)Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Brak działania drażniącego królik OEDC 405 d)Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Wykazuje właściwości uczulających na skórę mysz OECD 429 e)Działanie mutagenne na komórki rozrodcze sulkotrion terbutylazyna Nie sklasyfikowany jako wykazujący działanie mutagenne. Nie sklasyfikowany jako wykazujący działanie mutagenne. f)Działanie rakotwórcze sulkotrion terbutylazyna Brak właściwości rakotwórczych. Brak właściwości rakotwórczych g)Szkodliwe działanie na rozrodczość sulkotrion terbutylazyna Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki (sklasyfikowany ze zwrotem H361d). Brak właściwości szkodliwych na rozrodczość h)Działanie toksyczne na narządy docelowe – Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 7 / 12 narażenie jednorazowe (STOT SE) sulkotrion terbutylazyna Brak danych Brak danych i)Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane (STOT RE) sulkotrion terbutylazyna Może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne (sklasyfikowany ze zwrotem H373) Może spowodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzalne j)Zagrożenie spowodowane aspiracją sulkotrion terbutylazyna Brak danych Brak danych SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 12.1 Toksyczność Toksyczność ostra Toksyczność dla organizmów wodnych Wartości Gatunek Metoda, uwagi Ryby, LC50 96-godzinne narażenie (mg/l) 22,4 pstrąg tęczowy, Oncorhynchus mykiss OECD 203 Skorupiaki, EC50 48- godzinne narażenie (mg/l) 35,5 Daphnia magna OECD 202 Glony, EC50 72-godzinne narażenie (mg/l) 0,15 P. subcapitata OECD 201 Inne rośliny, EC50 (mg/l) 0,034 Lemna gibba OECD 221, 7 dni Toksyczność dla organizmów lądowych Ptaki, LD50 – doustnie (mg/kg) sulkotrion terbutylazyna > 1350 1236 kaczka krzyżówka przepiór wirgilijski EPA-FIFRA 71-1 Pszczoły, LD50 – doustnie (µg/pszczołę) Sulkotrion terbutylazyna 50 >22,6 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Degradacja abiotyczna Wartości Metoda Uwagi Woda, DT50, dni sulkotrion terbutylazyna 6 – 15 33-118 20oC Gleba, DT50, dni sulkotrion terbutylazyna 4,3 65-167 20ºC 20oC Biodegradacja sulkotrion terbutylazyna Nie ulega łatwo biodegradacji Nie ulega łatwo biodegradacji 12.3 Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału (n-okntanol/woda) Log Pow sulkotrion terbutylazyna Wartości -1,7 3,4 Metoda OECD 107 Uwagi pH 7, 20 ºC 20-25oC Współczynnik biokoncentracji (BCF) sulkotrion Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 8 / 12 terbutylazyna 34 niski 12.4 Mobilność w glebie Adsorpcja/desorpcja sulkotrion terbutylazyna Wartości 36 191-318 Metoda Uwagi Koc Koc 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Składniki tej mieszaniny nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako substancje PBT lub vPvB. 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Utylizację/unieszkodliwianie należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami regionalnymi, krajowymi i miejscowymi w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania (producent lub licencjonowane zakłady, takie jak spalarnia odpadów chemicznych, wyposażona w odpowiednie filtry – płuczki wieżowe). Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Składować na składowiskach odpowiednich dla pestycydów. Zanieczyszczone opakowanie Nieprawidłowa utylizacja lub ponowne użycie pojemników i materiałów opakowaniowych mogą być niebezpieczne i niezgodne z prawem. Opróżnione opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Nie składować na składowiskach odpadów obojętnych. Unieszkodliwianie opakowania produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach lub urządzeniach spełniających określone wymagania (licencjonowane zakłady lub producent). Inne informacje / kody odpadów Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Wymienione poniżej kody odpadów są propozycją opartą na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Jeśli jest to właściwe, na podstawie specyficznych zastosowań mogą zostać przyporządkowane także i inne kody odpadów. 02 01 08 - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne). 02 01 08 - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne). 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne). SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU ADR/RID (drogowy/kolejowy) IMDG (morski) ICAO/IATA (powietrzny) 14.1 Numer UN (numer ONZ) 3082 3082 3082 14.2 Prawidłowa nazwa MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, ENVIRONMENTALL Y HAZARDOUS ENVIRONMENTALL Y HAZARDOUS Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 9 / 12 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.) z późniejszymi zmianami,  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE L136 z dnia 30 grudnia 2006 r z późniejszymi zmianami).  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE 309 z 24 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.12 poz.1018 z późniejszymi zmianami  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.12 poz.445 z późniejszymi zmianami).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U.15.1368)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o nieb Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 10 / 12  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U.05.11.86 z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz.U.13 poz.180 z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz.U.13.1314 z późniejszymi zmianami).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.14.817 z późniejszymi zmianami).  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.201133 poz.166)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z późniejszymi zmianami)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.12 poz. 890 z późniejszymi zmianami)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.13 poz. 21 z późniejszymi zmianami).  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367 z późniejszymi zmianami) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2015 poz. 882).  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 94, z późniejszymi zmianami).  Ustawa z dnia 8 marca 2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455 z późniejszymi zmianami). 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana. Ocena zagrożenia została dokonana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 91/414 lub zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Zastosowanie zidentyfikowane - deskryptory zastosowań Sektor zastosowania [SU] SU1 Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo. Kategoria produktu [PC] PC27 Środki ochrony roślin Kategoria procesu [PROC] PROC8a – Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) do/z naczyń/dużych pojemników w miejscach do tego nieprzeznaczonych. PROC11 – Rozpylanie poza warunkami lub procesami przemysłowymi. Kategoria uwalniania do środowiska [ERC] ERC10b – Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, produktów o długiej żywotności oraz materiałów o wysokim lub zamierzonym stopniu uwalniania substancji. Pełna treść zwrotów H wskazujących rodzaj zagrożenia, wymienionych w sekcjach 2 i 3 H302 – Działa szkodliwie po połknięciu H315 – Działa drażniąco na skórę H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 11 / 12 H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnięte z karty mieszaniny dostarczonej przez producenta, zostały uzupełnione i zweryfikowane w ADAMA Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Inne źródła danych: IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau). ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Skróty: NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie vPvB - Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT - Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna LD50 – Dawka śmiertelna – dawka, przy której obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym LC50 – Stężenie śmiertelne - stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt w określonym przedziale czasowym EC50 – Stężenie efektywne – efektywne stężenie substancji powodujące reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości DNEL - Poziom niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka - poziom narażenia na działanie substancji niepowodujący szkodliwego działania dla zdrowia człowieka PNEC - Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku - stężenie substancji, poniżej którego nie przewiduje się wystąpienia szkodliwych skutków dla środowiska BCF - Współczynnik biokoncentracji (biostężenia) – stosunek stężenia substancji w organizmie do jego stężenia w wodzie w stanie równowagi ADR- umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ang. Agreement on Dangerous Goods by Road) RID – Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG – Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code) IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association) CAS – numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczególności zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym EINECS (ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji „No-longer polymers" Data sporządzenia 30 grudnia 2017 r. Niniejsza karta charakterystyki mieszaniny spełnia wymogi Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Oświadczenie Sulcotrek 500 SC – AG-ST1-300 SC – HRB00906-48 Data sporządzenia 30.12.2017 Strona 12 / 12 Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mieszaniny są prawidłowe według naszej najlepszej wiedzy, informacji oraz przekonań w momencie publikowana dokumentu. Podane informacje mają służyć wyłącznie jako wytyczne dla bezpiecznego obchodzenia się, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie należy traktować ich jako gwarancję lub specyfikację jakościową produktu. Informacje te nawiązują wyłącznie do k konkretnego materiału, którego dotyczą i mogą nie mieć zastosowania dla tego materiału w przypadku stosowania go w połączeniu z jakimikolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek innym procesie, chyba że tekst wskazuje inaczej. Dostawca karty charakterystyki nie ponosi odpowiedzialności za stosowania produktu niezgodnie z niniejszą kartą charakterystyki oraz zaakceptowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi etykietą przedmiotowego środka. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również